Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu

Merkez, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği esaslarına göre kurulmuştur.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin Tanıtımı

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM), Ziraat Fakültesinde yürütülen araştırma ve uygulamaların koordinasyonu ve araştırma projeleri, tez projeleri, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlama, tarım sektörünün sorunları ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları yapma, bölgesel üretim ve araştırma projeksiyonları hazırlama, kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışındaki üniversiteler, araştırma kuruluşları ile işbirliği olanaklarını geliştirme ve tarım sektörüne ilişkin veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturma gibi görevleri üstlenmiştir.

Merkezin Amaçları

Üniversite bünyesinde tarım, hayvancılık ve gıda konularında yürütülecek araştırma,uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek,
İlgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek,

Yeni-modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek,bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek,
Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal altyapıyı oluşturmak.
Araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri yeni tarım tekniklerinden çiftçileri haberdar etmek, harekete geçirip uygulamalarını sağlamak ve benimsetmek,
Araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri yeni tarım tekniklerinin çiftçi koşullarındaki uygulama sonuçlarını, ilgili araştırma kuruluşlarına aktarmak,
Çiftçilerin güncel sorunları hakkında araştırma kuruluşlarını bilgilendirip,;onların olanaklarını bu sorunlara yönlendirmelerinde katkıda bulunmaktır.

Merkezin Görevleri

Başta Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi olmak üzere diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği yaparak, yeni tarım tekniklerini çiftçilere ulaştırmak ve benimsetmek,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yakın işbirliğine girerek özellikle bakanlığın il ve ilçe düzeyindeki teşkilatlarında görev yapan elemanlarının, hizmet-içi eğitim programlarına katkıda bulunmak,
Yurtiçi ve yurtdışı tarımsal araştırmalarla ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek ve toplantılara katılmak,
Tarımda yayım materyali olarak yararlanılabilecek film, slayt, dergi, broşür gibi materyali üretmek veya temin etmek,
Kırsal alanda tarımla uğraşan çiftçi ve çiftçi ailesi fertlerinin yeteneklerini geliştirmeye yönelik projeler geliştirmek, hayata geçirmek ve gerekirse bu konuda yabancı kuruluşlarla işbirliğine girmek,
Merkez elemanlarının kırsal alanda saptayabildikleri teknik ve sosyo-ekonomik sorunları, üniversitenin ilgili araştırma birimlerine aktarmak, takip etmek ve elde edilen bu olumlu sonuçlardan da kırsal kesimdekileri haberdar etmektir.

Meteoroloji İstasyonu

İstasyon1

       Bilimsel araştırma ve makalelere veri hazırlamak amacıyla kurulmuş bir istasyondur.Geriye dönük günlük veri elde etmeyi sağlar. Bu meteorolojik veriler araştırmacıların,araştırmalarına hazırlar.

İstasyon2

       Yağmur ölçer, Güneş ölçer, nem ölçer, rüzgar ölçer, havanın ve toprağın bağıl nemini ölçer, don olaylarının eksi kaç derece olduğunu ve geçmişe dönük kesin veriler elde etmeyi sağlar.